• mecnst@mecnst.com
  • 086-471-4941 , 075-340250 ต่อ 4376
  • FAX. 075-324-033

ข่าวสารและความเคลื่อนไหว

นายแพทย์ เอกชัย ศิริพานิช

ผู้อำนวยการศูนย์แพทยศาสตร์ชั้นคลินิก

"มนุษย์ทุกคนมีศักยภาพในการพัฒนาตนเองเสมอ"

นักวิชาการศึกษา

ทีมนักวิชาการศึกษาแต่ละชั้นปี ศูนย์แพทย์ศึกษาชั้นคลินิก

นางสาววัลยา มหารัตน์ไพบูลย์

นักวิชาการศึกษาชั้นปี 4

นางธนาภรณ์ โภคากรณ์

นักวิชาการศึกษาชั้นปี 4

นางสาวสุธีรา มูสิมูล

นักวิชาการศึกษาชั้นปี 5

นางสาววารุณี นาครมย์

นักวิชาการศึกษาชั้นปี 6

ปฏิทิน ศูนย์แพทย์

Login MEC