วารสารวิชาการ โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช
วันที่ลงประกาศ : 14 ก.พ. 2563
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด 345 คน

เรื่อง : ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ “เสริมสร้างสมรรถนะด้านการวิจัย” ( Advance course )         ด้วยคณะกรรมการพัฒนาและสนับสนุนงานวิจัย โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช ได้จัดทำโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านงานวิจัย การเสริมสร้างสมรรถนะด้านการวิจัย ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 ในหัวข้อ   “วิจัย ไม่ยากอย่างที่คิด”  Research and development (R&D) และนวัตกรรม โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ทักษะด้านการทำวิจัย สามารถพัฒนางานประจำมาสู่งานวิจัยมีการสร้างผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ สามารถนำไปเผยแพร่ได้ โดยได้รับเกียรติจาก ดร.สมหมาย คชนาม อาจารย์จากผู้จัดการสำนักงานวิจัยและสถิติเป็นวิทยากรในการบรรยาย ในระหว่างวันที่ 27 - 28 กุมภาพันธ์ ๒๕๖3 เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น3 อาคารศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิก  โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช


         ขอเรียนเชิญบุคลากรในหน่วยงานที่สนใจเรียนรู้เพื่อเป็นแนวทางในการทำวิจัยต่อไปในอนาคต  หรือ ผู้มีประเด็นปัญหา หรือ มีหัวข้อวิจัยที่จะทำวิจัย เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ “เสริมสร้างสมรรถนะการวิจัย” ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว โดยสามารถส่งรายชื่อ และโครงร่างวิจัย (สำหรับบุคคลที่มีโครงร่างวิจัยแล้ว เพื่อดำเนินการจัดส่งให้อาจารย์) มายังกลุ่มพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (พรส.) ที่คุณประภาศรี เพชรทอง หรือ E - mail ec.mnst@gmail.com ภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ไม่มีไฟล์แนบ