วารสารวิชาการ โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช
นโยบายและขอบเขตการตีพิมพ์ (Focus and Scope)

      วารสารมีนโยบายรับตีพิมพ์บทความภาษไทยที่เกี่ยวข้องกับการแพทย์และสาธารณสุข ทั้งในรูปแบบนิพนธ์ต้นฉบับ รายงานผู้ป่วย บทความฟื้นฟูวิชาการ บทความพิเศษหรือบทปกิณกะ โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือ แพทย์ ทันตแพทย์ พยาบาล เภสัชกรหรือบุคลากรทางสาธารณสุขอื่นๆ ทั้งจากภายในและภายนอกหน่วยงาน


กระบวนการพิจารณาบทความ (Peer review process)

      บทความทุกบทความจะต้องผ่านการพิจารณาโดยผู้ทรงคุณวุฒิที่เชี่ยวชาญ 2 ท่าน แบบผู้ทรงคุณวุฒิทราบผู้แต่งบทความแต่ผู้แต่งไม่ทราบ (single blinded)


กำหนดการออก (Publication frequency)
การตีพิมพ์ วารสารตีพิมพ์ ปีละ 2 ฉบับ
ฉบับที่ 1 เดือนมิถุนายน
ฉบับที่ 2 เดือนธันวาคม

ที่ปรึกษา
นายแพทย์พงษ์พจน์
ธีรานันตชัย
ผู้อำนวยการโรงพยาบาล
นายแพทย์สมพร
สหจารุพัฒน์
รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ คนที่ 1
แพทย์หญิงจันทร์จิรา
ก๋งอุบล
รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ คนที่ 2
ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบบริการสุขภาพ
นางสาวธารทิพย์
วิเศษธาร
รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล
นายธรรมรัตน์
รัตนนาวินกุล
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร
นายแพทย์เอกชัย
ศิริพานิช
ผู้อำนวยการศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก
 

เว็บไซต์ :: www.mecnst.com/NSTMJ