วารสารวิชาการ โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช
กองบรรณาธิการ

คณะที่ปรึกษา

นายพงษ์พจน์
ธีรานันตชัย
ผู้อำนวยการโรงพยาบาล
นายสมพร
สหจารุพัฒน์
รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ คนที่ 1
นางจันทร์จิรา
ก๋งอุบล
รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ คนที่ 2
ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบบริการสุขภาพ
นางเสาวรส
จันทมาศ
รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล
นายธรรมรัตน์
รัตนนาวินกุล
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร
นายเอกชัย
ศิริพานิช
ผู้อำนวยการศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก

 

บรรณาธิการ

นายพีระพัชร
ไทยสยาม
กลุ่มงานอายุรกรรม

 

กองบรรณาธิการ

นางสาวอัจจิมาวดี
พงศ์ดารา
กลุ่มงานกุมารเวชกรรม
นายวิรชัย
สนธิเมือง
กลุ่มงานศัลยกรรม
นางสาวกาญจนา
วงศ์ศิริ
กลุ่มงานจิตเวช
นางสาวอนัญญา
ชุติมารัต
กลุ่มงานเวชกรรมสังคม
นายวาทิต
วุฒิมารัต
กลุ่มงานศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์
นายสมปอง
กรุณา
กลุ่มงานเวชกรรมสังคม
นางสาวสมพร
อยู่ดี
กลุ่มการพยาบาล
นางสาวณัฐพร
ณ นคร  
กลุ่มงานเภสัชกรรม
นายปรีชา
แก่นอินทร์
กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล
นางสาวธนิษฐา
แสงแพร้ว
กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล

 

กองบรรณาธิการภายนอก

ดร.ชุติมา
รักษ์บางแหลม
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนครศรีธรรมราช
ดร.พิไลพักตร์
ชูมาก
สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
นางสาวแววดาว
สงวนพงค์
วิสัญญีแพทย์ โรงพยาบาลทุ่งสง
ผศ.ดร.พญ.รัศมี
สังข์ทอง
หน่วยระบาดวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
นายแพทย์เอกรัฐ
จันทร์วันเพ็ญ
รองผู้อำนวยการด้านบริการปฐมภูมิ โรงพยาบาลสิชล
รศ.ดร.จรวย
สุวรรณบำรุง
สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ดร.ภญ.ศิราณี   
ยงประเดิม   
หัวหน้าสาขาวิชาสำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
นายธีระพันธ์
สงนุ้ย
สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ดร.จามจุรี
แซ่หลู่
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนครศรีธรรมราช
ผศ.พิเศษ.ทพญ พัชรี
กัมพลานนท์  
สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
นายฌอชนา
วิเชียร  
กลุ่มงานอายุรกรรม โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี

  

ผู้ทรงคุณวุฒิ

นางสาวโชติกา
ทับเจริญ
กลุ่มงานสูติ-นรีเวชกรรม
นางสาวกฤตยา
เลิศนาคร
กลุ่มงานโสต ศอ นาสิก
นายชัชชัย
หอมเกตุ
กลุ่มงานรังสีวิทยา
นางสาวณิชกานต์
ขันขาว
กลุ่มงานเวชกรรมสังคม
นางสาวณฐารัตน์       
ไขแสง
กลุ่มงานนิติเวช
นางสาวนิจ์สากร
นังคลา  
กลุ่มการพยาบาล
นางสาววงรัตน์
ใสสุข    
กลุ่มการพยาบาล
นางชฎาภรณ์
เพิ่มเพ็ชร์   
กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู
นางกรรณิการ์
ปลื้มสง  
กลุ่มพัฒนาคุณภาพบริการและมาตรฐาน
นายวศิน
ปัญจวิรัติ  
กลุ่มศัลยกรรม
นางสาววาสินี
ราชนิยม  
กลุ่มกุมารเวชกรรม
นายธนัสม์
แซ่อุ่ย  
กลุ่มอายุรกรรม
นางสาวสิริวรรณ
ปรังพันธ์  
กลุ่มเวชกรรมสังคม
นายสุธิพร
พรหมอักษร  
กลุ่มงานพยาธิวิทยา
นางสาวสรรพพร
อุตมาภินันท์  
กลุ่มงานจักษุวิทยา
นางสาวศิริพร
พนิตจิตบุญ  
กลุ่มงานทันตกรรม
นางสาวศศิธร
กิจไพบูลย์ทวี  
กลุ่มงานเภสัชกรรม
นางสาวสุธิดา
ไตรวงศ์ย้อย  
กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยศัลยกรรม
นางวิภาภัทร
ชูจร  
กลุ่มงานการพยาบาลตรวจรักษาพิเศษ

 

เลขานุการ

นางกิ่งเกศ            อักษรวงศ์             กลุ่มงานทันตกรรม

 

ผู้ช่วยเลขานุการ

นางสาวประภาศรี             เพชรทอง              กลุ่มพัฒนาระบบบริการสุขภาพ