วารสารวิชาการ โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช
สถานะบทความ

รหัส วันที่ ชื่อบทความ ชื่อผู้ส่งบทความ สถานะบทความ
00000322021-03-30การพัฒนาและประเมินผลรูปแบบการเฝ้าระวังและส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ลมัย แสงเพ็งรอตรวจสอบ
00000312021-03-15ความชุกของความผิดปกติในภาพถ่ายรังสีทรวงอกในโครงการการตรวจสุขภาพยุทธนา สุทธิธนากร รอตรวจสอบ
00000302021-03-14ผลการพัฒนาคลังยาของหน่วยบริการสาธารณสุขระดับปฐมภูมิในเครือข่ายโรงพยาบาลมหาราช นครศรีธรรมราชโดยเน้นการพัฒนาโมดูลระบบยา ธิดารัตน์ ว่องทวีเจริญพรรอตรวจสอบ
00000292021-03-08แนวโน้มอัตราการผ่าตัดคลอด ตามการจำแนก 10 กลุ่มของระบบของ Robson ในโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช ประเทศไทยตั้งแต่ 2010-2019ทิพย์นารีย์ จรูญวรรธนะ รอตรวจสอบ
00000282021-01-22ผลของโปรแกรมการช่วยเลิกบุหรี่ต่อการเลิกสูบของผู้รับบริการในคลินิกอดบุหรี่ของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชจอมบึงจิตติมา ทรงมัจฉารอตรวจสอบ
00000272021-01-14การศึกษาปัจจัยที่มีผลให้ผู้ป่วยที่นอนรักษาในห้องสังเกตอาการระยะสั้น (Observe unit:OU) ของแผนกเวชศาสตร์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลมหาราช นครศรีธรรมราช ต้องย้ายไปรักษาเป็นผู้ป่วยใน(Inpatient department:IPD )แผนกต่างๆกฤตยา ณ เพ็ชรวิจารณ์ รอตรวจสอบ
00000262020-09-30 ผลของโปรแกรมการส่งเสริมความร่วมมือในการรับประทานยา สำหรับผู้ป่วยจิตเภท โดยญาติมีส่วนร่วม หอผู้ป่วยจิตเวช โรงพยาบาลกาฬสินธุ์นางพัชรินทร์ อดิสรณกุล รอตรวจสอบ
00000252020-09-30ผลการใช้ Human Engineering Factors กับการจัดการยาเดิมของผู้ป่วยจารุวรรณ ทองแซมรอตรวจสอบ
00000242020-09-27การพัฒนารูปแบบบริการพยาบาลเพื่อป้องกันการพลัดตกหกล้มของผู้ป่วยที่รับรักษาในโรงพยาบาลเยาวเรศ ก้านมะลิผ่านการพิจารณา
00000222020-06-30คุณภาพกระบวนการทางการพยาบาลในการจัดการดูแลผุ้บาดเจ็บที่มีอัตราการเสียชีวิตสูงแผนกอุบัติเหตุฉุกเฉิน โรงพยาบาลกระทุ่มแบนฉันทนา อาศาสตร์ไม่ผ่านการพิจารณา
00000212020-06-14ความสำเร็จและภาวะแทรกซ้อนของการใส่ท่อหลอดลมคอเพื่อช่วยหายใจแบบรวดเร็วโดยใช้ยานำสลบและยาคลายกล้ามเนื้อ (RSI) ในห้องฉุกเฉินโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราชพงศ์ธร จันทเตมีย์ผ่านการพิจารณา
00000202020-03-22สถานการณ์การเจ็บป่วยและค่ารักษาพยาบาล โรคปอดบวมในเด็กอายุ 1 เดือน-5 ปี ที่นอนโรงพยาบาลพนิดา จันทรัตน์ผ่านการพิจารณา
00000192020-03-10การลดภาวะหนาวสั่นโดยการใช้ผ้าคลุมศีรษะ สวมปลอกแขนและขา ผู้ป่วยผ่าตัดคลอดที่ได้รับยาระงับความรู้สึกทางช่องไขสันหลัง โรงพยาบาลนครพนมปนัดดา สถิตย์วัฒน์ผ่านการพิจารณา
00000172019-11-01ผลของการตั้งครรภ์ในผู้ป่วยโรคลูปัส : การศึกษาในระยะเวลา 5 ปีภัทริยา มาลัยศรีผ่านการพิจารณา
00000162019-11-01การติดแบคทีเรียในเยื่อบุช่องท้องในผู้ป่วยล้างไตทางช่องท้องอย่างต่อเนื่อง: ประสบการณ์ 10 ปี ในโรงพยาบาลมหาราช นครศรีธรรมราชเฉลิมพล ณ เพ็ชรวิจารณ์ผ่านการพิจารณา
00000152019-11-01การติดเชื้อราในเยื่อบุช่องท้องในผู้ป่วยล้างไตทางช่องท้องอย่างต่อเนื่อง : ประสบการณ์ 10 ปี ในโรงพยาบาลมหาราช นครศรีธรรมราชนพ. วงศกร บุญกาญจน์ผ่านการพิจารณา
00000142019-07-05การประเมินมาตรการสถานศึกษาปลอดบุหรี่ ในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 11 ปี 2561กชรดา ศิริผลผ่านการพิจารณา
00000132019-04-18การตรวจติดตามวัดระดับยาในเลือดมัญชลี บุญประเศรษฐผลผ่านการพิจารณา
00000122019-01-07อุบัติการณ์และปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการเสียชิวิติของผู้ป่วยที่ประสบอุบัติเหตุทางถนน ในช่วงวันขึ้นปีใหม่ กรณีศึกษาเจ็ดจังหวัดภาคใต้ของประเทศไทยวิกฤตนรากรณ์ คงแดงผ่านการพิจารณา
00000112018-10-15เครื่องมือประเมินความผิดรูปของกระดูกสันหลังด้วยตนเอง นพ.วัชรพงศื แย้มศรีไม่ผ่านการพิจารณา
00000102018-08-14ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการดูแลสุขภาพช่องปากของผู้ปกครองเด็กก่อนวัยเรียน ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อำเภอนาน้อย จังหวัดน่านสุรีพร สุปินะ1,ณรงค์ ใจเที่ยง2,ศรีสุดา เจริญดี3ผ่านการพิจารณา
00000092018-04-30กรณีศึกษา : ยา Vancomycin เหนี่ยวนำให้เกิด exfoliative dermatitis.ภญ.กัลยาภรณ์ รัตนไพจิต ผ่านการพิจารณา
00000082018-04-11เรื่องเล่าเร้าพลัง "กระดูกหักที่คนไข้ แต่ดามเหล็กที่ใจหมอ"ปรานปวีณ์ ผ่านการพิจารณา
00000072018-03-20ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการเกิดภาวะไส้ติ่งแตกในผู้ป่วยไส้ติ่งอักเสบโรงพยาบาลทุ่งสง นางอุไร ทรงแก้วผ่านการพิจารณา
00000062018-03-19การศึกษาประสิทธิผลโปรแกรมทันตสุขภาพโดยการประยุกต์ใช้ทฤษฎีความสามารถของตนร่วมกับแรงสนับสนุนทางสังคม เพื่อการป้องกันโรคฟันผุในนักเรียนช่วงชั้นที่ 2 อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราชปิยาพร สวัสดิโกมลผ่านการพิจารณา
00000052017-10-13การจัดการโรคไตเรื้อรังโดยใช้รูปแบบการดูแลโรคเรื้อรังในสถานบริการปฐมภูมิจังหวัดนครศรีธรรมราชนางสาวอุไรวรรณ พานทองผ่านการพิจารณา
00000042017-09-08กิจกรรมจิตอาสา สอน BLS(Basic Life Support) แก่ประชาชนทั่วไปในวันมหิดลของนักศึกษาแพทย์ปี 6 ช่วยเพิ่มความภูมิใจและมั่นใจต่อทักษะการช่วยชีวิตของตนกฤตยา พรหมรัตน์ไม่ผ่านการพิจารณา
00000032017-07-19ความรู้และพฤติกรรมการป้องกันโรคไข้เลือดออกของประชาชนในหมู่บ้าน เขตรับผิดชอบของ โรงพยาบาลนาบอน อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราชธัญณภัช เอ้งฉ้วนไม่ผ่านการพิจารณา
00000022017-03-31แผลเรื้อรังที่เท้าในผู้ป่วยโรคไตพีระพัชร ไทยสยามผ่านการพิจารณา
00000012017-02-28ความคาดหวังและการรับรู้คุณภาพการบริการของ คลินิกศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราชปรานปวีณ์ โรจน์เจริญงามผ่านการพิจารณา