วารสารวิชาการ โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช
ส่งบทความ

เพื่อสำหรับตีพิมพ์ในมหาราชวารสาร

** กรุณาศึกษารายละเอียด คำแนะนำสำหรับผู้เขียนบทความ

* กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วนโทรศัพท์


โทรสาร


โทรศัพท์มือถือ


E-mail


  แพทย์      ทันตแพทย์      เภสัชกร      พยาบาล   
  เทคนิคการแพทย์      เวชกรรมฟื้นฟู      รังสีเทคนิค   
  นักวิชาการสาธารณสุข   
  อื่นๆ (ระบุ)
ความเป็นมา ภาษาไทย

ภาษาอังกฤษวัตถุประสงค์ ภาษาไทย

ภาษาอังกฤษวิธีการศึกษา ภาษาไทย

ภาษาอังกฤษผลการศึกษา ภาษาไทย

ภาษาอังกฤษสรุปและข้อเสนอแนะ ภาษาไทย

ภาษาอังกฤษความสำคัญ ภาษาไทย

ภาษาอังกฤษ1. พิมพ์โดยใช้กระดาษ A4 หน้าเดียว ตัวอักษร Angsana New ขนาด 16 ใส่เลขหน้ากำกับทุกหน้าโดยใช้ โปรแกรมและบันทึกไฟล์ใน Microsoft word

2. กรณีมีแผนภูมิ - กราฟ ให้ทำเป็นขาว - ดำ และวางในตำแหน่งที่ต้องการ

3. กรณีมีรูปภาพให้บันทึกรูปแยกออกมา โดยใช้ไฟล์นามสกุล JPEG ความละเอียด 350 PIXEL และให้พิมพ์คำอธิบายที่สั้นและชัดเจนใต้รูปภาพ การจะได้ตีพิมพ์ภาพสีหรือไม่นั้น ขึ้นกับการพิจารณาของกองบรรณาธิการ


แนบไฟล์บทความฉบับสมบูรณ์     ไฟล์นามสกุล .doc , docx


แนบไฟล์รูปภาพ (ได้มากกว่า 1 รูป)  ขอรับรองว่าบทความนี้ยังไม่เคยตีพิมพ์ในวารสารใดมาก่อน
 และไม่อยู่ในระหว่างการพิจารณาของวารสารอื่นสามารถส่งต้นฉบับทางช่องทางอื่นได้ดังนี้

1. ส่งไฟล์บทความฉบับสมบูรณ์จำนวน 1 ชุด พร้อม CD fileข้อมูล มาที่กองบรรณาธิการวารสาร กลุ่มพัฒนาระบบบริการสุขภาพ โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช 198 ถนนราชดำเนิน ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000 โทรศัพท์ 075-340-250

2. หรือส่งไฟล์บทความมายัง E-mail: NSTMJ@hotmail.com