198 ถ.ราชดำเนิน ต.ในเมือง,
อ.เมือง จ.นครศรีฯ 80000

Tel. 086-471-4941
FAX. 075-324-033

Uptodate

How to register for UpToDate Anywhere.

ข่าว

ข่าวสารและความเคลื่อนไหว..

กิจกรรม

กิจกรรมของนักศึกษาแพทย์และกิจกรรมงานประเพณี...

ELIB

Electronic library on web...

กิจกรรม

กิจกรรมนักศึกษาแพทย์ และกิจกรรมศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช

Read More Link To Facebook.
Written by Super User
Category:
ข้อมูลบัณฑิตแพทย์ รุ่นที่ 5 ปีการศึกษาที่จบ 2551
จำนวน ชื่อ-สกุล
1 นายกิติพงศ์ แก้วพิชัย
2 นางสาวเข็มทรวง สว่างวรชาติ
3 นางสาวชญานิศ ฉัตรวรบวร
4 นางสาวชญานิศ มามีวัฒนะ
5 นางสาวธัญลักษณ์ เนาวพันธ์
6 นายธีรเดช เกลือนสิน
7 นางสาวนิภาภัทร์ แสงมณี
8 นายบดี สุขะประดิษฐ์
9 นางสาวบัวขวัญ ชินกุลกิจนิวัฒน์
10 นายพิเชฐ ศรีเผด็จ
11 นางสาวพิมพัชร มนูญผล
12 นายวงศกร บุญกาญจน์
13 นายอดิศร สิริเกียรติกุล
14 นางสาวอัญท์พิชชา ชุ่มชื่น
15 นายพลภัทร รัตนโอภาส