198 ถ.ราชดำเนิน ต.ในเมือง,
อ.เมือง จ.นครศรีฯ 80000

Tel. 086-471-4941
FAX. 075-324-033

ประวัติ

Written by Super User

         

        

 

                     ประเทศไทยประสบปัญญหาขาดเเคลนแพทย์ในชนบทจำนวนมากและรุนแรงขึ้นตามลำดับ  ตั้งแต่มีการพัฒนา

เศรษฐกิจและอุตสาหกรรมมากขึ้นตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่        6   เป็นต้นมา อุตุสหกรรม

และความเจริญก้าวหน้าของวัตถุได้แพร่ขยายเข้าสู่ชนบท        โรคภังไข้เจ็บต่าง   ก็แพร่อย่างรวดเร็วและเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนต้องการดูแลการรักษามากขึ้นแต่แพทย์จำนวนมากต้องทำงานใน        กรุงเพทฯและในเมืองที่มีความเจริญ

ด้านเศรษฐกิจ อีกทั้งสถานพยาบาลเอกชนก็ยังดึงดูดแพทย์จากภาครัฐในชนบทไปอีกมากด้วย

 

วัตถุประสงค์

1.เพิ่มการผลิตแพทย์และให้มีการกระจายแพทย์ไปสู่ชนบทมากยิ่งขึ้น

2.เพิ่มโอกาสแก่นักเรียนในชนบทให้ได้ศึกษาวิชาแพทย์

3.พัฒนารูปแบบความร่วมมือระหว่างกระทรวงสาธารณสุขและมหาวิทยาลัย

4.พัฒนาคุณภาพระบบบริการการแพทย์และสาธารณสุข ของโรงพยาบาล ของโรงพยาบาลศูษย์และสถาบันสมทบ

 

อาคารสถานที่

             สำนังงานศูนย์แพทย์ศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิก  โรงพยาบาลมหาราชนครศีรธรรมราชสร้างเสร็จเมื่อฃ

วันท 16 มกราคม 2541 โดยประกอบด้วยอาคารสูง 3 ชั้น 1 หลัง และ อาคารหอพักสูง 5 ชั้น 1 หลัง

 

งบประมาณก่อสร้าง

             ก่อสร้างอาคารเรียนและห้องสมุด สูง 3 ชั้น 1หลัง งบประมาณที่ได้รับการอนุมัติ งวดเงิน จำนวน 57,887,100

บาท สร้างแล้วเสร็จเมื่อปีงบประมาณ2541

 

 

 
Category: