198 ถ.ราชดำเนิน ต.ในเมือง,
อ.เมือง จ.นครศรีฯ 80000

Tel. 086-471-4941
FAX. 075-324-033

วิสัยทัศน์

Written by Super User

 

วิสัยทัศ

“  เป็นศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นนำในระดับประเทศ ที่ครอบคลุมการสอนนักศึกษาแพทย์ชั้นคลินิก ภายใต้เทคโนโลยีที่ทันสมัย และผูกพันกับชุมชน   ”

                      

 ปรัชญา / ปณิธาน

         ศูนย์แพทย์ศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิก     โรงพยาบาลมหาราช         มีปรัชญา  ในการเป็นสถานบันที่มีมาตรฐาน

ในการจัดการศึกษาทางการแพทย์สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัยมหิดล และนโยบายสาธารณสุขแห่งชาติ

ให้โอกาศ    แก่ชาวชนบทไดเข้ารับการศึกษาแพทย์   สร้างที่มีความรู้ความสามารถตามเกณฑ์มาตรฐานแพทย์สภา

มีคุณธรรมและ จริยธรรม และทำงานสาธารณสุขเชิงรุกได้อย่างดี นำความรู้ ที่ได้รับไปพัฒนาระบบสารณสุขในท้องถิ่น

โดยการมีส่วนร่วมกับชุมชนมีปณิธานในการเป็นสถาบันวิชาการที่มุ่งมั่นผลิตบัณฑิตแพทย์ ความต้องการของประชาชน

ในชนบทได้อย่างเหมาะสมให้อกปรด้วยคุณธรรมและจริยธรรม ตอบสนอง ศูนย์แพทย์ศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิกมุ่งมั่นพัฒนา

ปรับปรุงคุณภาพ ด้านการแพทย์ศาสตร์ศึกษาอย่างต่อเนื่อง ให้ทังยุกสมัย และมีความเป็นนานาชาติส่งเสริมพัฒนาอาจารย์

อย่างต่อเนื่องสนับสนุนการทำวิจัย เพื่อพัฒนาและประยุกวิชาความรู้ที่ได้รับให้เกิดประโยชน์สูงสุด

ในการจัดการเรียนการ่ห้องสอนแก่ นักศึกษาแพทย์วันที่ 16 มกราคม 2541 โดยประกอบด้วยอาคารเรียนสูง 3 ชั้น 1หลัง

และอาคารหอพักสูง 5ชั้น 1 หลัง

 

พันธกิจ

            จัดการเรียนการสอน  หลักสูตรแพทยศาสตร์    ชั้นคลินิกอย่างมีมาตรฐาน สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน  ด้วยคณาจารย์ที่เชี่ยวชาญ

อุปกรณ์การเรียนการสอนทันสมัย ภายใต้บรรยากาศสร้างสรรค์และเอื้อต่อการเรียนรู้ ใหบริการวิชาการแก่สังคม ส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Category: