198 ถ.ราชดำเนิน ต.ในเมือง,
อ.เมือง จ.นครศรีฯ 80000

Tel. 086-471-4941
FAX. 075-324-033

กิจกรรม

กิจกรรมสหวิทยาบูรณการ เรื่องการทำงานท่ามกลางความหลากหลายอย่างเข้าใจผ่านกนะบวนการเรียนรู้ด้วยจิตปัญญา

Written by Super User

กิจกรรมสหวิทยาบูรณการ เรื่องการทำงานท่ามกลางความหลากหลายอย่างเข้าใจผ่านกนะบวนการเรียนรู้ด้วยจิตปัญญา โดย อาจารย์นเรศ เสวิกา  อาจารย์ณภัทรสพล  ชุมวงศ์ และอาจารย์กันต์ชมขวัญ  กัณฐ์กรกช ในวันพุธที่ 14 ตุลาคม 2563 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมฑิฆัมพร อาคารเฉลิมพระบารมีชั้น 5 โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช