198 ถ.ราชดำเนิน ต.ในเมือง,
อ.เมือง จ.นครศรีฯ 80000

Tel. 086-471-4941
FAX. 075-324-033

ข่าวสารและความเคลื่อนไหว

ประกาศรับสมัครผู้อำนวยการศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก

Written by Super User

ประกาศรับสมัครคัดเลือก ข้าราชการให้ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช จำนวน 1 ตำแหน่ง

คุณสมบัติ 

1. เป็นข้าราชการตำแหน่งนายแพทย์ชำนาญการพิเศษขึ้นไป

2. เป็นหรือเคยเป็นคณะกรรมการดำเนินงานของศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก ไม่น้อยกว่า 1 ปี

3. ต้องผ่านการศึกษาด้านแพทยศาสตรชั้นคลินิก อย่างน้อยต้องได้รับประกาศนียบัตรในหลักสูตรระยะสั้น เช่น certificated, diploma, ECME เป็นต้น

4. ผ่านการอบรมหลักสูตรพัฒนาผู้บริหารสถาบันผลิตแพทย์แห่งประเทศไทย (MSE) และหรือหลักสูตรพัฒนารองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป และโรงพยาบาลในสังกัดกรมต่างๆในกระทรวงสาธารณสุข หรือหลักสูตรนักบริหารการแพทย์และสาธารณสุขระดับสูง

**หากยังไม่เคยผ่านการอบรมดังกล่าว ให้เข้ารับการอบรมภายใน 1 ปีแรกของการเข้ารับตำแหน่ง (รักษาการ)

5. เมื่อได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิกแล้ว ต้องอยู่ในตำแหน่งมีวาระละ 4 ปีไม่เกิน 2 วาระติดต่อกัน

ดาวน์โหลดประกาศ...