การให้บริการคลินิกในเวลาราชการและนอกเวลาราชการ


คลินิกกัญชาทางการแพทย์แบบผสมผสาน แพทย์แผนปัจจุบันและแพทย์แผนไทย


สถานที่ :   อาคารผู้ป่วยนอก ห้องตรวจ 3/8,  
เบอร์ติดต่อ :   075-340250 ต่อ 1059,  
หมายเหตุ :  

 

สำหรับการออกตรวจ จะมีแพทย์แผนปัจจุบันและแพทย์แผนไทยจัดเวรออกตรวจสัปดาห์ละ 1 ครั้งในทุกวันพฤหัสบ่าย เว้นวันหยุดราชการ ประกอบด้วยแพทย์แผนปัจจุบัน 1 ท่าน และแพทย์แผนไทย 1 ท่าน

 

,  

คลินิกในเวลาราชการ

วันพฤหัสบดี เวลา หมายเหตุ
แพทย์หญิงดลพร  เขียวบรรจง 13.00-16.00 น.
แพทย์หญิงปราณปวีณ์  โรจน์เจริญงาม 13.00-16.00 น.
แพทย์หญิงตรีวรรณ  ศรีนวนจันทร์ 13.00-16.00 น.
แพทย์หญิงอัจฉรี  แก้วทอง 13.00-16.00 น.
พทป.นิศารัตน์  รอดจันทร์ 13.00-16.00 น.
พท.สมชาย  อ้นทอง 13.00-16.00 น.
พท.ปานฤทัย  แซ่ตั้น 13.00-16.00 น.
พทป.ปิยอร  ปานรังษี 13.00-16.00 น.

การจองคิว

     

ผู้ป่วยทีสามารถเข้ารับบริการ                                                       

 1. สัญชาติไทย
 2. ผู้มารับบริการมีการรักษาทางการแพทย์แผนปัจจุบันแล้วไม่ได้ผลในการรักษา
 3. กรณีผู้รับบริการแผนการแพทย์ในปัจจุบันมีการรักษาเดิมต้องได้รับการยินยอมจากแพทย์ผู้เป็นเจ้าของไข้เดิม
 4. มีข้อบ่งชี้ทางการแพทย์  ประกอบด้วย​
  • ​มีอาการปวดทางระบบประสาทที่รักษาด้วยวิธีอื่นแล้วไม่ได้ผล
  • ผู้ป่วยมะเร็งระยะท้ายที่มีปัญหาเกี่ยวกับอาการปวดและอาการคลื่นไส้ อาเจียน
  • ผู้ที่มีอาการนอนไม่หลับ เบื่ออาหาร อัมพฤกษ์ อัมพาต มือเท้าชา ปวดกล้ามเนื้อต่าง ๆ โดยผู้มารับบริการจะต้องเคยรักษากับแพทย์แผนปัจจุบันแล้วไม่ได้ผล

 

ผลิตภัณฑ์กัญชาทางการแพทย์ที่มีให้บริการ                  

 1. นำ้มันกัญชาสูตร THC 1.7%
 2. นำ้มันกัญชา อ.เดชา