การให้บริการคลินิกในเวลาราชการและนอกเวลาราชการ


คลินิกโสต ศอ นาสิก


สถานที่ :   คลินิกนอกเวลาโสต ศอ นาสิก,  
เบอร์ติดต่อ :   ,  
หมายเหตุ :  


คลินิกนอกวลาราชการ

วันพฤหัสบดี เวลา หมายเหตุ
แพทย์หญิงนิวดี  เหล่าไพบูลย์กุล 16.00-20.00 น.

การจองคิว

-