การให้บริการคลินิกในเวลาราชการและนอกเวลาราชการ


คลินิกประกันสังคม


สถานที่ :   ห้องตรวจประกันสังคม,  
เบอร์ติดต่อ :   ,  
หมายเหตุ :  

คลินิกในเวลาราชการ

วันจันทร์ เวลา หมายเหตุ
นายแพทย์ช.วิทวัส  เพ็ชญไพศิษฎ์ 08.30-12.00 น.
แพทย์หญิงอนัญญา  ชุติมารัต 13.30-16.30 น.
วันอังคาร เวลา หมายเหตุ
นายแพทย์สรายุทธ  กว้านเจริญ 08.30-12.00 น.
นายแพทย์จักรกฤษณ์  เหลืองอร่าม 13.30-16.30 น.
วันพุธ เวลา หมายเหตุ
แพทย์หญิงพาฝัน  มุสิกวัตร 13.30-16.30 น.
วันพฤหัสบดี เวลา หมายเหตุ
นายแพทย์สนทรรศ  วัชนะประพันธ์ 13.30-16.30 น.
วันศุกร์ เวลา หมายเหตุ
แพทย์หญิงตรีวรรณ  ศรีนวนจันทร์ 08.30-12.00 น.

การจองคิว

-