การให้บริการคลินิกในเวลาราชการและนอกเวลาราชการ


คลินิกประคับประคอง


สถานที่ :   ห้องตรวจระงับปวดและประคับประคอง,  
เบอร์ติดต่อ :   075-340250 ต่อ 1013,  
หมายเหตุ :  

คลินิกในเวลาราชการ

วันศุกร์ เวลา หมายเหตุ
แพทย์หญิงอัจฉรี  แก้วทอง 08.30-16.00 น.
แพทย์หญิงดลพร  เขียวบรรจง 08.30-16.00 น.

การจองคิว

-