การให้บริการคลินิกในเวลาราชการและนอกเวลาราชการ


คลินิกระบบประสาท


สถานที่ :   ห้องตรวจอายุรกรรม,  
เบอร์ติดต่อ :   075-340250 ต่อ 4335 ,  
หมายเหตุ :  

เฉพาะผู้ป่วยใหม่  ผู้ป่วยนัด  และผู้ป่วยโทรนัด

,  

คลินิกในเวลาราชการ

วันจันทร์ เวลา หมายเหตุ
แพทย์หญิงรัชศิริ  เจริญสืบสกุล 08.30-16.00 น.
วันศุกร์ เวลา หมายเหตุ
นายแพทย์ภัทรวินทร์  เอกชน 08.30-16.00 น.

การจองคิว

- นัดให้ตรงแพทย์ผู้นัด ตรงตามวันที่ออกตรวจ

- ยื่นบัตรนัดห้องตรวจอ่ายุรกรรม 1-24 ตามหมายเลขห้องที่แพทย์ออกตรวจ

- กรณีแพทย์ส่งตัวผู้ป่วยใหม่จากโรงพยาบาลชุมชน พบแพทย์เฉพาะทางทุกโรคโทรหรือไลน์ 061-2707196 หรือ 075-340250 ต่อ 4335   เวลา 8.30 - 16.00 น เท่านั้น เพื่อประโยชน์ต่อผู้ป่วยกรุณาโทรนัดผู้ป่วยรายใหม่ก่อนทุกครั้งที่ส่งตัว

-ผู้ป่วยเก่าผิดนัดหรือต้องการเลื่อนนัด  โทร  075-340250 ต่อ 4303  เวลา 13.00-16.00 น.