การให้บริการคลินิกในเวลาราชการและนอกเวลาราชการ


คลินิกนอกเวลาราชการกุมารศัลยกรรม


สถานที่ :   ห้องตรวจคลินิกนอกเวลาราชการอายุรกรรม,  
เบอร์ติดต่อ :   075-340250 ต่อ 1052,  
หมายเหตุ :  


คลินิกนอกวลาราชการ

วันพฤหัสบดี เวลา หมายเหตุ
แพทย์หญิงธัญลักษณ์  เนาวพันธ์ 16.00-20.00 น. พฤหัสบดีที่ 1,3

การจองคิว

-