การให้บริการคลินิกในเวลาราชการและนอกเวลาราชการ


ถอนฟันคุด


สถานที่ :   ห้องตรวจทันตกรรม,  
เบอร์ติดต่อ :   075-340250 ต่อ 1031,  
หมายเหตุ :   ,  

คลินิกในเวลาราชการ

วันจันทร์ เวลา หมายเหตุ
ทันตแพทย์หญิงกมลทิพย์  อินทวิเชียร 08.30-16.00 น.
วันพฤหัสบดี เวลา หมายเหตุ
ทันตแพทย์หญิงกมลทิพย์  อินทวิเชียร 08.30-16.00 น.

การจองคิว

-