การให้บริการคลินิกในเวลาราชการและนอกเวลาราชการ


คลินิกเพื่อผู้พิการ


สถานที่ :   ห้องตรวจคลินิกพิเศษเวชศาสตร์ฟื้นฟู,  
เบอร์ติดต่อ :   075-340250 ต่อ 4514,  
หมายเหตุ :  

คลินิกในเวลาราชการ

วันอังคาร เวลา หมายเหตุ
แพทย์หญิงจันทร์จิรา  ก๋งอุบล 13.00-16.00 น.

การจองคิว

-