การให้บริการคลินิกในเวลาราชการและนอกเวลาราชการ


คลินิกพิเศษเด็ก


สถานที่ :   ห้องตรวจคลินิกพิเศษกุมารเวชกรรม,  
เบอร์ติดต่อ :   075-340250 ต่อ 4415,  
หมายเหตุ :  

- คลินิกพัฒนาการเด็ก พญ.ภูษณิศา เป็นผู้ป่วยนัดเท่านั้น

- คลินิกจิตเวชเด็กและวัยรุ่น เป็นผู้ป่วยนัดเท่านั้น

,  

คลินิกในเวลาราชการ

วันจันทร์ เวลา หมายเหตุ
แพทย์หญิงสมศรี  คชเวช 10.00-12.00 น.
แพทย์หญิงธารินี  สหจารุพัฒน์ 10.00-12.00 น.
แพทย์หญิงอัจจิมาวดี  พงศ์ดารา 10.00-12.00 น.
วันอังคาร เวลา หมายเหตุ
แพทย์หญิงอัญชลี  ยู 10.00-12.00 น.
แพทย์หญิงสมศรี  คชเวช 10.00-12.00 น.
แพทย์หญิงอรพรรณ  ทิพย์ธารา 10.00-12.00 น. วันอังคารที่ 1 ของเดือน ก.พ., พ.ค., ส.ค., พ.ย.
แพทย์หญิงรัชนีกร  สงนุ้ย 10.00-12.00 น. (อังคารที่ 1 ของเดือน ก.พ,พ.ค,ส.ค,พ.ย)
แพทย์หญิงภูษณิศา  ลดาวรรษ์ 13.00-16.00 น.
นายแพทย์ทฎะวัฎร์  พิลึกภควัต 13.00-16.00 น.
แพทย์หญิงสุภิยา  โออุไร 13.00-16.00 น.
วันพุธ เวลา หมายเหตุ
แพทย์หญิงนนทพรรณ  ผ่าสุข 10.00-12.00 น.
แพทย์หญิงรัชนีกร  สงนุ้ย 10.00-12.00 น.
แพทย์หญิงสมศรี  คชเวช 10.00-12.00 น.
นายแพทย์ทฎะวัฎร์  พิลึกภควัต 13.00-16.00 น.
แพทย์หญิงอัจจิมาวดี  พงศ์ดารา 13.00-16.00 น. (พุธที่ 2,4)
นายแพทย์วันชัย  ขจรวัฒนากุล 10.00-12.00 น. พุธที่ 2,3,4
วันพฤหัสบดี เวลา หมายเหตุ
แพทย์หญิงอรพรรณ  ทิพย์ธารา 10.00-12.00 น.
แพทย์หญิงสุภิยา  โออุไร 10.00-12.00 น.
แพทย์หญิงเสาวนีย์  นาคแก้ว 10.00-12.00 น.
แพทย์หญิงภูษณิศา  ลดาวรรษ์ 13.00-16.00 น. พฤหัสบดีที่ 2,4
แพทย์หญิงธนัชญา  ชุมศรี 10.00-12.00 น.
วันศุกร์ เวลา หมายเหตุ
แพทย์หญิงอัญชลี  ยู 10.00-12.00 น. (ศุกร์ที่ 1,3)
นายแพทย์ทฎะวัฎร์  พิลึกภควัต 13.00-16.00 น.
แพทย์หญิงเสาวนีย์  นาคแก้ว 10.00-12.00 น. วันศุกร์ สัปดาห์ที่ 2
แพทย์หญิงพิมพ์ประไพ  ป่าไม้ 10.00-12.00 น. วันศุกร์สัปดาห์ที่ 1, 3 (ช่วงนี้อยู่ระหว่างลาศึกษาต่อ) ข้อมูล ณวันที่ 15 ม.ค. 63
แพทย์หญิงเสาวนีย์  นาคแก้ว 10.00-12.00 น. วันศุกร์สัปดาห์ที่ 1 และ สัปดาห์ที่ 3

การจองคิว

สามารถนัดตรวจล่วงหน้า โดยท่านสามารถติดต่อด้วยตนเองหรือทางโทรศัพท์ 075-340250 ต่อ 2506 ตั้วแต่ 2 วันถึง 1 เดือน ระหว่างเวลา 14.00 - 16.00 น. ในวันเวลาราชการ