การให้บริการคลินิกในเวลาราชการและนอกเวลาราชการ


รักษาโรคปริทันต์


สถานที่ :   ห้องตรวจทันตกรรม,  
เบอร์ติดต่อ :   075-340250 ต่อ 1031,  
หมายเหตุ :   ,  

คลินิกในเวลาราชการ

วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา หมายเหตุ
ทันตแพทย์หญิงณฐมาตา  เรืองอ่อน 08.30-16.00 น.

การจองคิว

-