การให้บริการคลินิกในเวลาราชการและนอกเวลาราชการ


คลินิกนอกเวลาราชการ


สถานที่ :   ห้องตรวจคลินิกนอกเวลาราชการ,  ห้องตรวจคลินิกนอกเวลาราชการอายุรกรรม,  ห้องตรวจคลินิกนอกเวลาราชการกุมารเวชกรรม,  
เบอร์ติดต่อ :   075-340250 ต่อ 4110,  075-340250 ต่อ 1052,  
หมายเหตุ :  


คลินิกนอกวลาราชการ

วันจันทร์ เวลา หมายเหตุ
นายแพทย์กัมปนาท  พรยศไกร 16.00-20.00 น.
วันอังคาร เวลา หมายเหตุ
แพทย์หญิงอนัญญา  ชุติมารัต 16.00-20.00 น.
วันพุธ เวลา หมายเหตุ
นายแพทย์สนทรรศ  วัชนะประพันธ์ 16.00-20.00 น.
วันพฤหัสบดี เวลา หมายเหตุ
แพทย์หญิงอรวรรณ  คงเพ็ชร 16.00-20.00 น. พฤหัสบดีที่ 1,3,5
นายแพทย์ทิยะพงศ์  เนติวงศ์ 16.00-20.00 น. พฤหัสบดีที่ 2,4
วันศุกร์ เวลา หมายเหตุ
นายแพทย์พงษ์  สูงสว่าง 16.00-20.00 น.
วันเสาร์ เวลา หมายเหตุ
นายแพทย์สนทรรศ  วัชนะประพันธ์ 08.00-12.00 น. เสาร์ที่ 1,3,5
วันอาทิตย์ เวลา หมายเหตุ
นายแพทย์กัมปนาท  พรยศไกร 08.00-12.00 น.

การจองคิว

-