การให้บริการคลินิกในเวลาราชการและนอกเวลาราชการ


คลินิกอายุรกรรม


สถานที่ :   ห้องตรวจคลินิกนอกเวลาราชการอายุรกรรม,  ห้องตรวจคลินิกนอกเวลาราชการ,  
เบอร์ติดต่อ :   075-340250 ต่อ 1052,  075-340250 ต่อ 4110,  
หมายเหตุ :  


คลินิกนอกวลาราชการ

วันจันทร์ เวลา หมายเหตุ
แพทย์หญิงภัทริยา  มาลัยศรี 16.00-20.00 น.
วันอังคาร เวลา หมายเหตุ
แพทย์หญิงอนัญญา  ชุติมารัต 16.00-20.00 น.
นายแพทย์กฤษณะ  กาญจนหิรัญ 16.00-20.00 น.
แพทย์หญิงปองกมล  ทองผ่อง 16.00-20.00 น.
วันพุธ เวลา หมายเหตุ
นายแพทย์ณรงค์  ชัยวุฒินันท์ 16.00-20.00 น.
วันพฤหัสบดี เวลา หมายเหตุ
นายแพทย์เฉลิมพล  ณ เพ็ชรวิจารณ์ 16.00-20.00 น.
แพทย์หญิงอภิชญา   จันทเตมีย์ 16.00-20.00 น. พฤหัสบดีที่ 2,4
วันศุกร์ เวลา หมายเหตุ
แพทย์หญิงภัทริยา  มาลัยศรี 16.00-20.00 น.
วันเสาร์ เวลา หมายเหตุ
นายแพทย์ณรงค์  ชัยวุฒินันท์ 08.30-12.00 น. เสาร์ที่ 2,4
วันอาทิตย์ เวลา หมายเหตุ
แพทย์หญิงดลพร  เขียวบรรจง 08.30-12.00 น.

การจองคิว

-