การให้บริการคลินิกในเวลาราชการและนอกเวลาราชการ


คลินิกรุ่งอรุณ


สถานที่ :   ห้องตรวจคลินิกรุ่งอรุณ,  
เบอร์ติดต่อ :   075-340250 ต่อ 4143,  
หมายเหตุ :   ,  

คลินิกในเวลาราชการ

วันจันทร์ เวลา หมายเหตุ
นายแพทย์ธนพฤธ  อิสระวัฒนา 07.00-09.00 น.
นายแพทย์อนุวัตร์  รินทรวิฑูรย์ 07.00-09.00 น.
วันอังคาร เวลา หมายเหตุ
นายแพทย์อนุวัตร์  รินทรวิฑูรย์ 07.00-09.00 น.
วันพุธ เวลา หมายเหตุ
แพทย์หญิงเยาวดี  รักษาชัย 07.00-09.00 น.
วันพฤหัสบดี เวลา หมายเหตุ
แพทย์หญิงอรวรรณ  คงเพ็ชร 07.00-09.00 น.
วันศุกร์ เวลา หมายเหตุ
แพทย์หญิงนภัสวรรณ  พงษ์สุธรรม 07.00-09.00 น.

การจองคิว