การให้บริการคลินิกในเวลาราชการและนอกเวลาราชการ


ห้องผ่าตัด


สถานที่ :   ห้องตรวจจักษุ,  
เบอร์ติดต่อ :   075-340250 ต่อ 4113,  
หมายเหตุ :   ,  

คลินิกในเวลาราชการ

วันจันทร์ เวลา หมายเหตุ
แพทย์หญิงอัจฉรา  ฉายวิริยะ 08.30-12.00 น.
แพทย์หญิงสรรพพร  อุตมาภินันท์ 13.00-16.00 น.
วันอังคาร เวลา หมายเหตุ
แพทย์หญิงเลอลักษณ์  จงควินิต 08.30-12.00 น.
นายแพทย์ภานุวัฒน์  นันทนาวุฒิ 13.00-16.00 น.
วันพฤหัสบดี เวลา หมายเหตุ
แพทย์หญิงอาธิตญา  เด่นวัฒนา 13.00-16.00 น.
นายแพทย์สลิล์  สุขสมบูรณ์ 08.30-12.00 น.
วันศุกร์ เวลา หมายเหตุ
แพทย์หญิงพัชรินทร์  แซ่ลิ่ว 08.30-12.00 น.
นายแพทย์นิคม  วีระนรพานิช 13.00-16.00 น.

การจองคิว

สามารถนัดตรวจล่วงหน้าโดยท่านสามารถติดต่อด้วยตนเองหรือทางโทรศัพท์ 075-340250 ต่อ 2508 ตั้งแต่ 2 วัน ถึง 1 เดือน ระหว่าง 14.00 - 16.00 น. ในวันเวลาราชการ