การให้บริการคลินิกในเวลาราชการและนอกเวลาราชการ


คลินิกฝากครรภ์ทั่วไป


สถานที่ :   ห้องตรวจคลินิกฝากครรภ์,  
เบอร์ติดต่อ :   075-340250 ต่อ 4108,  
หมายเหตุ :   ,  

คลินิกในเวลาราชการ

วันจันทร์ เวลา หมายเหตุ
แพทย์หญิงรสธรรม  สุนทรวัฒน์ 08.30-12.00 น.
แพทย์หญิงกนกพิชญ   ตันตระวรศิลป์ 08.30-12.00 น.
วันอังคาร เวลา หมายเหตุ
แพทย์หญิงวิภาวดี  ณ พัทลุง 08.30-12.00 น.
แพทย์หญิงทิพย์นารีย์  จรูญวรรธนะ 08.30-12.00 น.
วันพุธ เวลา หมายเหตุ
แพทย์หญิงเจริญตา  อัศวผดุงสิทธิ์ 08.30-12.00 น.
แพทย์หญิงโชติกา  ทับเจริญ 08.30-12.00 น.
วันพฤหัสบดี เวลา หมายเหตุ
แพทย์หญิงวันดี  อัคคนีเสริมแสง 08.30-12.00 น.
แพทย์หญิงศันสนีย์  ทองสงค์ 08.30-12.00 น.
แพทย์หญิงจุฑาทิพย์  ศรีสมบัติ 08.30-12.00 น.
วันศุกร์ เวลา หมายเหตุ
แพทย์หญิงชญานิศ  ติณโสภารัตน์ 08.30-12.00 น.
นายแพทย์เหมศักดิ์  สิรพัฒนพิพัฒน์ 08.30-12.00 น.

การจองคิว

สามารถนัดตรวจล่วงหน้าโดยท่านสามารถติดต่อด้วยตนเองหรือทางโทรศัพท์ 075-340250 ต่อ 2504 ตั้งแต่ 2 วัน ถึง 1 เดือน ระหว่างเวลา 14.00 - 16.00 น. ในวันเวลาราชการ