การให้บริการคลินิกในเวลาราชการและนอกเวลาราชการ


คลินิกโรคหัวใจ


สถานที่ :   ห้องตรวจคลินิกพิเศษอายุรกรรม,  
เบอร์ติดต่อ :   075-340250 ต่อ 4106,  
หมายเหตุ :  

การนัดผู้ป่วยเข้าคลินิกพิเศษทุกคลินิก จะนัดโดยแพทย์ผู้ตรวจเท่านั้น (ผู้ป่วยเก่านัดต่อเนื่องเท่านั้น)

,  

คลินิกในเวลาราชการ

วันจันทร์ เวลา หมายเหตุ
นายแพทย์อรรถกร  วุฒิมานพ 08.30-16.00 น.
วันอังคาร เวลา หมายเหตุ
นายแพทย์อนุวัตร์  รินทรวิฑูรย์ 08.30-16.00 น.
วันพุธ เวลา หมายเหตุ
นายแพทย์อรรถกร  วุฒิมานพ 13.00-16.00 น.
นายแพทย์สราวุฒิ  ดำใหม่ 13.00-16.00 น.
นายแพทย์อนุวัตร์  รินทรวิฑูรย์ 13.00-16.00 น.
วันศุกร์ เวลา หมายเหตุ
นายแพทย์สราวุฒิ  ดำใหม่ 08.30-16.00 น.

การจองคิว

-