การให้บริการคลินิกในเวลาราชการและนอกเวลาราชการ


คลินิกโรคเลือด


สถานที่ :   ห้องตรวจคลินิกพิเศษอายุรกรรม,  
เบอร์ติดต่อ :   075-340250 ต่อ 4106,  
หมายเหตุ :  

การนัดผู้ป่วยเข้าคลินิกพิเศษทุกคลินิก จะนัดโดยแพทย์ผู้ตรวจเท่านั้น (ผู้ป่วยเก่านัดต่อเนื่องเท่านั้น)

,  

คลินิกในเวลาราชการ

วันอังคาร เวลา หมายเหตุ
แพทย์หญิงจิตติพร  ภู่รัตนมาลย์ 13.00-16.00 น. ห้องตรวจเบอร์ 5
วันพุธ เวลา หมายเหตุ
นายแพทย์อิสระพงศ์  รัตนะ 08.30-16.00 น.
   08.30-16.00 น.
แพทย์หญิงจิตติพร  ภู่รัตนมาลย์ 08.30-16.00 น.
วันพฤหัสบดี เวลา หมายเหตุ
นายแพทย์อิสระพงศ์  รัตนะ 08.30-16.00 น.

การจองคิว

-