การให้บริการคลินิกในเวลาราชการและนอกเวลาราชการ


คลินิกวันอังคาร


สถานที่ :   ห้องตรวจคลินิกพิเศษอายุรกรรม,  
เบอร์ติดต่อ :   075-340250 ต่อ 4106,  
หมายเหตุ :  

การนัดผู้ป่วยเข้าคลินิกพิเศษทุกคลินิก จะนัดโดยแพทย์ผู้ตรวจเท่านั้น (ผู้ป่วยเก่านัดต่อเนื่องเท่านั้น)

,  

คลินิกในเวลาราชการ

วันอังคาร เวลา หมายเหตุ
แพทย์หญิงดลพร  เขียวบรรจง 08.30-16.00 น.
นายแพทย์พีระพัชร  ไทยสยาม 08.30-16.00 น.
วันพุธ เวลา หมายเหตุ
นายแพทย์พีระพัชร  ไทยสยาม 08.30-16.00 น.

การจองคิว

-