การให้บริการคลินิกในเวลาราชการและนอกเวลาราชการ


คลินิกโรคระบบการหายใจและภาวะวิกฤตการหายใจ


สถานที่ :   ห้องตรวจอายุรกรรม,  
เบอร์ติดต่อ :   075-340250 ต่อ 4104 ,  
หมายเหตุ :  

เฉพาะผู้ป่วยใหม่  ผู้ป่วยนัด  และผู้ป่วยโทรนัด

,  

คลินิกในเวลาราชการ

วันพฤหัสบดี เวลา หมายเหตุ
แพทย์หญิงสิริพันธุ์  วัฒนสิริภักดี 08.30-16.00 น.
วันศุกร์ เวลา หมายเหตุ
นายแพทย์กิ่งเพชร  พรหมทอง 08.30-16.00 น.

การจองคิว

สามารถนัดตรวจล่วงหน้าโดยท่านสามารถตอดต่อด้วยตนเองหรือทางโทรศัพท์ 075-340250 ต่อ 2501 ตั้งแต่ 2 วัน ถึง 1 เดือน ระหว่างเวลา 14.00-16.00 น. ในวันเวลาราชการ

- นัดให้ตรงแพทย์ผู้นัด ตรงตามวันที่ออกตรวจ

- ยื่นบัตรนัดห้องตรวจอ่ายุรกรรม 1,2,3,4 ตามหมายเลขห้องที่แพทย์ออกตรวจ

- หากมีข้อสงสัย ติดต่อสอบถามได้ที่ 075-340250 ต่อ 4104 หรือ 4133 ในวันและเวลาราชการ

- กรณีแพทย์ส่งตัวจากโรงพยาบาลชุมชน พบแพทย์เฉพาะทางทุกโรคโทรติดต่อ 096-6488820 หรือ 096-6488828 (ไลน์) เท่านั้น เนื่องจากมีการรับผู้ป่วยรายใหม่จำนวนจำกัดเพียง 10 คน ต่อแพทย์ต่อวัน (จำนวนดังกล่าวรวมถึงผู้ป่วยที่นัดทั้งทางโทรศัพท์และ walk - in) เพื่อประโยชน์ต่อผู้ป่วยกรุณาโทรนัดผู้ป่วยรายใหม่ก่อนทุกครั้งที่ส่งตัว