การให้บริการคลินิกในเวลาราชการและนอกเวลาราชการ


คลินิกอายุรกรรมทั่วไป


สถานที่ :   ห้องตรวจอายุรกรรม,  
เบอร์ติดต่อ :   075-340250 ต่อ 4104,  
หมายเหตุ :  

เฉพาะผู้ป่วยใหม่  ผู้ป่วยนัด  และผู้ป่วยโทรนัด
 

,  

คลินิกในเวลาราชการ

วันจันทร์ เวลา หมายเหตุ
แพทย์หญิงวศินี  พรหมรัตน์พรรณ์ 08.30-16.00 น.
Intern ตรวจ GP   08.30-16.00 น.
Intern Med   08.30-16.00 น.
แพทย์พี่เลี้ยง   13.00-15.00 น.
นายแพทย์สมศักดิ์  กิติวราพงศ์ 08.30-12.00 น.
แพทย์หญิงดลพร  เขียวบรรจง 08.30-16.00 น.
นายแพทย์ธนพฤธ  อิสระวัฒนา 08.30-16.00 น.
วันอังคาร เวลา หมายเหตุ
Intern ตรวจ GP   08.30-16.00 น.
Intern Med   08.30-16.00 น.
แพทย์พี่เลี้ยง   08.30-12.00 น.
นายแพทย์สมศักดิ์  กิติวราพงศ์ 08.30-16.00 น.
วันพุธ เวลา หมายเหตุ
Intern ตรวจ GP   08.30-16.00 น.
Intern Med   08.30-16.00 น.
แพทย์พี่เลี้ยง   08.30-16.00 น.
นายแพทย์สมศักดิ์  กิติวราพงศ์ 08.30-16.00 น.
นายแพทย์วงศกร  บุญกาญจน์ 08.30-16.00 น.
วันพฤหัสบดี เวลา หมายเหตุ
Intern Med   08.30-16.00 น.
Intern ตรวจ GP   08.30-16.00 น.
แพทย์พี่เลี้ยง   08.30-16.00 น.
นายแพทย์สมศักดิ์  กิติวราพงศ์ 08.30-16.00 น.
แพทย์หญิงนวภา  พานิช 08.30-16.00 น.
วันศุกร์ เวลา หมายเหตุ
นายแพทย์สมศักดิ์  กิติวราพงศ์ 08.30-12.00 น.
นายแพทย์สราวุฒิ  ดำใหม่ 08.30-16.00 น.
Intern ตรวจ GP   08.30-16.00 น.
Intern Med   08.30-16.00 น.
แพทย์พี่เลี้ยง   08.30-16.00 น.

การจองคิว

สามารถนัดตรวจล่วงหน้าโดยท่านสามารถตอดต่อด้วยตนเองหรือทางโทรศัพท์ 075-340250 ต่อ 2501 ตั้งแต่ 2 วัน ถึง 1 เดือน ระหว่างเวลา 14.00-16.00 น. ในวันเวลาราชการ

- นัดให้ตรงแพทย์ผู้นัด ตรงตามวันที่ออกตรวจ

- ยื่นบัตรนัดห้องตรวจอ่ายุรกรรม 1,2,3,4 ตามหมายเลขห้องที่แพทย์ออกตรวจ

- หากมีข้อสงสัย ติดต่อสอบถามได้ที่ 075-340250 ต่อ 4104 หรือ 4133 ในวันและเวลาราชการ

- กรณีแพทย์ส่งตัวจากโรงพยาบาลชุมชน พบแพทย์เฉพาะทางทุกโรคโทรติดต่อ 096-6488820 หรือ 096-6488828 (ไลน์) เท่านั้น เนื่องจากมีการรับผู้ป่วยรายใหม่จำนวนจำกัดเพียง 10 คน ต่อแพทย์ต่อวัน (จำนวนดังกล่าวรวมถึงผู้ป่วยที่นัดทั้งทางโทรศัพท์และ walk - in) เพื่อประโยชน์ต่อผู้ป่วยกรุณาโทรนัดผู้ป่วยรายใหม่ก่อนทุกครั้งที่ส่งตัว