การให้บริการคลินิกในเวลาราชการและนอกเวลาราชการ


คลินิกอายุรกรรมทั่วไป


สถานที่ :   ห้องตรวจอายุรกรรม,  
เบอร์ติดต่อ :   075-340250 ต่อ 4335 ,  
หมายเหตุ :  

เฉพาะผู้ป่วยใหม่  ผู้ป่วยนัด  และผู้ป่วยโทรนัด

,  

คลินิกในเวลาราชการ

วันจันทร์ เวลา หมายเหตุ
แพทย์หญิงอภิชญา   จันทเตมีย์ 08.30-16.00 น.
นายแพทย์สมศักดิ์  กิติวราพงศ์ 08.30-12.00 น.
นายแพทย์ธนพฤธ  อิสระวัฒนา 08.30-16.00 น.
แพทย์หญิงสุธารา  อร่ามเจริญ 08.30-16.00 น.
แพทย์หญิงดลพร  เขียวบรรจง 08.30-16.00 น.
นายแพทย์กมล  โฆษิตรังสิกุล 08.30-16.00 น.
นายแพทย์อรรถกร  วุฒิมานพ 08.30-16.00 น.
แพทย์หญิงรัชศิริ  เจริญสืบสกุล 08.30-16.00 น.
intern  แพทย์ประจำบ้าน 08.30-16.00 น.
วันอังคาร เวลา หมายเหตุ
นายแพทย์อนุวัตร์  รินทรวิฑูรย์ 08.30-16.00 น.
แพทย์หญิงนวภา  พานิช 08.30-16.00 น.
นายแพทย์สมศักดิ์  กิติวราพงศ์ 08.30-12.00 น.
แพทย์หญิงภัทริยา  มาลัยศรี 08.30-16.00 น.
นายแพทย์ ธนัสม์  แซ่อุ่ย 08.30-16.00 น.
แพทย์หญิงอัจฉรา  เจริญพิริยะ 08.30-16.00 น.
นายแพทย์เฉลิมพล  ณ เพ็ชรวิจารณ์ 08.30-16.00 น.
นายแพทย์พงษ์  สูงสว่าง 08.30-16.00 น.
แพทย์พี่เลี้ยง   08.30-16.00 น.
วันพุธ เวลา หมายเหตุ
นายแพทย์สมศักดิ์  กิติวราพงศ์ 08.30-12.00 น.
นายแพทย์วงศกร  บุญกาญจน์ 08.30-16.00 น.
นายแพทย์พีระพัชร  ไทยสยาม 08.30-16.00 น.
แพทย์หญิงจิตติพร  ภู่รัตนมาลย์ 08.30-16.00 น.
นายแพทย์ทอม  กำภู ณ อยุธยา 08.30-16.00 น.
นายแพทย์กฤษณะ  กาญจนหิรัญ 08.30-16.00 น.
นายแพทย์เผด็จ  เวศกิจกุล 08.30-16.00 น.
แพทย์หญิงเยาวดี  รักษาชัย 08.30-16.00 น.
นายแพทย์ภคพล  วัฒนธรรม 08.30-16.00 น.
วันพฤหัสบดี เวลา หมายเหตุ
นายแพทย์สศิษฎ์  ฟุ้งตระกูล 08.30-16.00 น.
แพทย์หญิงอรวรรณ  คงเพ็ชร 08.30-16.00 น.
นายแพทย์อาทิตย์  ทองถนอมกุล 08.30-16.00 น.
นายแพทย์อิสระพงศ์  รัตนะ 08.30-16.00 น.
แพทย์หญิงสิริพันธุ์  วัฒนสิริภักดี 08.30-16.00 น.
นายแพทย์ณรงค์  ชัยวุฒินันท์ 08.30-16.00 น.
นายแพทย์ปิยะ  มงคลวงศ์โรจน์ 08.30-16.00 น.
นายแพทย์สมศักดิ์  กิติวราพงศ์ 08.30-12.00 น.
นายแพทย์สุภวัส  ถาวรแก้ว 08.30-16.00 น.
วันศุกร์ เวลา หมายเหตุ
แพทย์หญิงปองกมล  ทองผ่อง 08.30-16.00 น.
นายแพทย์ภัทรวินทร์  เอกชน 08.30-16.00 น.
แพทย์หญิงฐิตยา  สุขปัญญารัก 08.30-16.00 น.
นายแพทย์กิ่งเพชร  พรหมทอง 08.30-16.00 น.
นายแพทย์สราวุฒิ  ดำใหม่ 08.30-16.00 น.
แพทย์หญิงดลพร  เขียวบรรจง 08.30-12.00 น.
แพทย์หญิงนภัสวรรณ  พงษ์สุธรรม 08.30-16.00 น.
แพทย์หญิงวศินี  พรหมรัตน์พรรณ์ 08.30-16.00 น.

การจองคิว

- นัดให้ตรงแพทย์ผู้นัด ตรงตามวันที่ออกตรวจ

- ยื่นบัตรนัดห้องตรวจอ่ายุรกรรม 1-24 ตามหมายเลขห้องที่แพทย์ออกตรวจ

- กรณีแพทย์ส่งตัวผู้ป่วยใหม่จากโรงพยาบาลชุมชน พบแพทย์เฉพาะทางทุกโรคโทรหรือไลน์ 061-2707196 หรือ 075-340250 ต่อ 4335   เวลา 8.30 - 16.00 น เท่านั้น เพื่อประโยชน์ต่อผู้ป่วยกรุณาโทรนัดผู้ป่วยรายใหม่ก่อนทุกครั้งที่ส่งตัว

-ผู้ป่วยเก่าผิดนัดหรือต้องการเลื่อนนัด  โทร  075-340250 ต่อ 4303  เวลา 13.00-16.00 น.